Nyt fra Bestyrelsen

 

Marinestuen Frederikshavn

 

Nyt fra Bestyrelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag, den 21. februar 2015 kl. 13

Vi prøver igen i år med lørdag og et lettere traktement m.h.p. at tiltrække lidt flere af vore medlemmer. Der skal også vælges ny formand.

Dagsorden:

Velkommen ved formanden

 

a. Valg af dirigent

b. Godkendelse af forretningsorden

c. Valg af referent.

d. Valg af stemmetællere

 

Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren

Regnskab 2014

Kontingent 2015 og 2016

 

Indkomne forslag. Skal skriftligt være formanden i hænde, senest fredag, 6.2 2015

 

Valg til bestyrelsen – følgende er på valg.

Formand Knud Erik Qvick (modtager ikke genvalg)

Et bestyrelsesmedlem. Frank Larsen.(modtager ikke genvalg)

Et bestyrelsesmedlem. Tom Hjarbæk. (modtager ikke genvalg)

Et bestyrelsesmedlem. Mogens Jensen. (Modtager genvalg)

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges 2 suppleanter.

1. suppleant.

2. suppleant Erich Haug. (Modtager genvalg)

 

 

a. Valg af revisorer. Johnny Hansen og Preben Olsen. (Modtager begge genvalg.)

b. Valg af revisorsuppleant. Johan Peter Hansen. (Modtager genvalg)

 

a. Valg af flagbærer. Knud Erik Qvick. (Modtager genvalg)

b. Valg af reserveflagbærer.

 

Sendemandsmødet – herunder valg af sendemænd.

 

Eventuelt. Herunder orientering om arbejdet vedr. Ny struktur og vedtægter for Danmarks Marineforening.

Efter generalforsamlingen er Marineforeningen vært ved let traktement - sild, frikadeller med

kartoffelsalat, ost. Af hensyn til traktement, så tilmelding senest den 18.2 2014 på telefon

24608887 eller marinestuen@mail.dk eller på listen i Marinestuen

Bestyrelsen

 

 

 

 

Frederikshavn Mariforenins årlige generalforsamling 2013.

 

Årsberetning 2013 for Frederikshavn Marineforening

 

I år 2013 har Frederikshavn Marineforening haft den sorg at miste 3 medlemmer, som er afgået ved døden – drejer sig om:

Bent Damsgaard02.03 2013

Willy Danielsen10.03 2013

Torben Kent Jensen18.09 2013

 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig.

 

ÆRET VÆRE DERES MINDE

 

Året 2013 har ikke budt på de store udfordringer for Frederikshavn Marineforening.

Vi har dog fået udført en del forbedringer på huset. Der er blevet loftsisoleret og lavet ny gangbro. Endvidere lavet nye elinstallationer.

Udvendig har vi fået en ny trappe, fået malet alle vinduer og udhæng m.m.

Vores skilte er blevet renoveret med bl.a. bladguld på vores logoskilt.

Vi har installeret trådløst internet, købt en computer, så vi kan spille en mangfoldighed af musik.

Og så har vi fået ny hjemmeside og kommet på Facebook. Herfor en speciel tak til vores nye Webmaster Ivan Østergård.

 

Huset har i årets løb været benyttet til forskellige arrangementer - bl.a. Minedepot Grelshede 60 års jubilæumsfest, besætningen på Absalon til julefrokost samt udlån til Garderforeningen, Fr.havn-Skagen Lodseri og Venner af Tordenskjold.

 

Der er fortsat god tilslutning til vores arrangementer i Marinehuset samt til vores fredags- og søndagsåbent.

 

Vi har i 2013 stadig haft SSG-elever samt Dannebrogs besætning til foredrag om MF i Marinehuset – i alt har der været ca.: 200 elever. Et tiltag, som vi fra Landsbestyrelsen får stor anerkendelse for.

 

Medlemsmæssigt var vi 31.12 2012 220 medlemmer mod 214 medlemmer den 31.12 2013. En tilbagegang på 6 medlemmer.

 

Frederikshavn Marineforening står dags dato som en Maritim forening med god økonomi og et stabilt medlemsantal, så fremtiden virker lovende og sikret.

 

I år 2013 har Frederikshavn Marineforening afholdt følgende aktiviteter:

 

Februar 2013

05. Møde i Marinehuset med gæster fra Bystyret, Søværnet, Erhverv

samt venner af foreningen.

15.2 Ulkeaften - 30 deltagere. Vi havde et foredrag om Sirius-patruljen.

27.2 Ordinær generalforsamling (20 fremmødte)

Valg af formand K.E. Qvick - Genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem. Frank Larsen – Genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem. Tom Hjarbæk – Nyvalg

Valg af 1. suppleant. Hans J. Westermann (Masao) - Nyvalg.

Valg af 2. suppleant. Erich Haug. Nyvalg.

Valg af revisorer. Johnny Hansen og Preben Olsen– Genvalg.

Valg af revisorsuppleant. Peter Andersen. Genvalg

Valg af flagbærer. Knud E. Qvick. Nyvalg

Valg af reserveflagbærer. Ingen

Valg af sendemænd. K.E. Qvick og Torben Madsen.

 

Marts 2013

9.3 Seniortræf i Marinehuset. (40 deltagere.)

23.3 Besøg på Absalon for rundvisning (15 deltagere)

 

April 2013

3.4 Bingoaften. (55 deltagere)

13.4 Bartenderaften (den årlige aften, hvor bartendere har ”generalforsamling” med en dertil hørende let anretning.)

27.4 Deltagelse i sendemandsmødet i København med 2 deltagere.

 

Maj 2013

3.5 Ulkeaften. (22 deltagere)

 

Juni 2013

12.6 92 års stiftelsesdag med morgenmønstring, flaghejsning,

morgenskafning samt frokost i Marinehuset. 20 deltagere.

22.6 Deltagelse i reception på Loa i anledning af Marineforeningens 100 års jubilæum.

 

August 2013 - Ingen aktiviteter.

 

September 2013

5.9 Deltagelse med flaget ved arrangement for den Nationale flagdag på Oplog Fr.-havn. (5 deltagere)

13.9 Ulkeaften (22 deltagere)

 

Oktober 2013

1.10 Besøg fra Kongeskibet Dannebrog med overrækkelse af kammeratskabsbæger til Vp. Sebastian Kolhorn (55 deltagere fra Dannebrog)

5.10 Fregatskydning i huset. Ny fregatkaptajn 2013 Poul Thygesen. 30 skytter . Frokost i huset – ca.: 60-65 deltagere.

 

19.10 Efterårsfest med spisning samt dans på dækket. (40 deltagere)

28.10Deltagelse ved arr. omkring Tordenskjolds 323 års fødselsdag.

 

November 2013

8.11 Ulkeaften med stegt ål. Foredrag ved orlogspræst Laurids Korsgaard (38 deltagere)

30.11 Julefrokost i Marinehuset. (32 deltagere). Årets mariner 2013Torben Madsen.

 

December 2013

11.12 Julebingo m/Gløgg og æbleskiver. (50 deltagere.)

31.12 Nytårstaffel i huset. (30 deltagere.)

 

Udover disse arrangementer har der været søndagsåbent i Marinehuset hele året samt fredagsåbent siden oktober 2013.

 

Vi har i 2013 haft besøg i Marinestuen af andre Marineforeninger til skafning:

15.7 Officerselevforeningen af 1948

21.4 Hirtshals Marineforening29 gæster

 

Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i 2 Distriktsmøder – den 24.3 i Hjørring og den 21.9 i Skagen.

 

Som formand har jeg repræsenteret Frederikshavn Marineforening i 2013 ved følgende lejligheder:

1.3 Minedepot Grelshede 60 års jubilæum

27.4 Sendemandsmøde i København.

26.5 Nibe Marineforening. 70 års jubilæum.

8.11 Distriktsformand Charly Pedersens 70 års fødselsdag - reception.

8.12 Hjørring Marineforening - 70 års jubilæum.

 

Derudover har jeg repræsenteret Frederikshavn Marineforening ved medlemmers runde fødselsdage, jubilæer samt afdøde medlemmers begravelse.

 

Vi har fortsat et godt samarbejde med Skoleskibet Danmark, Martec, Lodsforeningen samt ikke mindst Søværnet og Bystyret i Frederikshavn kommune.

 

Vi er medlem af støtteforeningen til fregatten Peter Skrams Venner, Dansk Ubåds Forening, Tamburkorpsets Venner og Dykker Historisk Selskab.

 

En tak til vore leverandører, samarbejdspartnere samt sponsorer for samarbejdet i 2013.

 

Sidst men ikke mindst en tak til min bestyrelse, vores piger i kabyssen, bartendere, vores webmaster Ivan Østergaard, hjælpere i øvrigt i Marinehuset, samt alle der i årets løb har givet en hånd med.

 

Tak til jer medlemmer for god opbakning af vores forening. Det er jer, der er inspiration for bestyrelsens arbejde.

 

K.E. Qvick

Formand

 

Selve Generalforsamlingen - 30 deltagere.

 

Formanden bød velkommen og Chris Sørensen blev valgt som dirigent. Og efter valg af referant (sekretær Mogens Jensen), god kendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere, kunne mødet gå videre efter dagsordenen.

 

Formanden Knud Erik Qvick gennemgik årsberetningen, som er aftrykt ovenfor og beretningen blev godkendt med klap. Formanden oplyste supplerende, at bestyrelsen ville arbejde med at få renset og malet taget og så skal der gøres noget ved dametoilettet.

Tom Hansen kunne ikke forstå, hvorfor dagsordenen ikke var på vores hjemmeside. Torben Madsen svarede, at det også var en misser, men at dagsordenen i god tid med kongelig post var sendt ud til alle medlemmer. Næste år lægger vi også dagsordenen ud på hjemmesiden.

 

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Torben Madsen og blev godkendt uden bemærkninger. Foreningen præsterede et overskud på 51.104 kr., som bl.a. skal være med til at dække udgifter til tag og dametoilet.

Kontingent i 2014 er på 310 kr. Det stiger i 2015 til 320 kr., da Marineforeningens landsledelse forventer at sætte deres del af kontingentet op med 10 kr.

 

Indkomne forslag. Der var intet at behandle.

 

Valg til bestyrelsen:

Kasserer Torben Madsen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Niels Kolbeck blev genvalgt.

Suppleant Hans Jørgen Westermann (Masao) blev nyvalgt til bestyrelsen.

Som ny suppleant blev nyvalgt webmaster Ivan Østergaard.

 

Bestyrelsen er herefter sammensat således:

Formand Knud Erik Qvick

Næstformand og kasserer Torben Madsen

Sekretær Mogens Jensen

Bestyrelsesmedlem Frank Larsen

Bestyrelsesmedlem Niels Kolbeck

Bestyrelsesmedlem Tom Hjarbæk

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Westermann

Suppliant Ivan Østergaard

Suppliant Erich Haug

 

Revisorer Johnny Hansen og Preben Olsen blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Johan Peter Hansen nyvalgt.

 

Valg af flagbærer. Knud Erik Qvick blev genvalgt. Reserveflagbærer blev Ole Helsinghoff.

 

Til sendemandsmøde i Grenå blev formand Knud E. Qvick og næstformand Torben Madsen valgt som sendemænd.

 

Under eventuelt havde Orla Rasmussen den bemærkning, at der til foredrag blev afsat mere tid til foredragsholderen og foreslog konkret at det "hyggestunden" før mødet i baren kunne forlægges til salen, så foredragsholderen fik lidt mere tid.

Orla Rasmussen foreslog endvidere, at han synes vi skulle arbejde på, at komme ned og se en af de nye fregatter, når de kom til Frederikshavn.

Begge forslag vil bestyrelsen kikke velvilligt på.

 

Afslutningsvis gav Torben Madsen en kort orientering om det arbejde, der er i gang med at ændre i Marineforeningens organisation og vedtægter.

Grunden er dels at rekrutteringsgrundlaget ebber langsomt ud dels at organisationen og vedtægterne er lidt gammeldags og ude af trit med virkeligheden.

Der er nedsat 2 arbejdsgrupper - 1 vedr. organisation, som Torben Madsen er medlem af og 1 vedr. vedtægtsændringer.

Meningen er, at der skal fremkomme beslutningsforslag til vedtagelse på sendemandsmødet i 2015, men måske bliver det først færdigt til vedtagelse i 2016.

 

Kort ridset op handler det om:

Organisationen skal slankes. I stedet for 12 distrikter, så have et mindre antal distrikter, måske 5-6 stykker, hvor distriktsformanden så indtræder i landsbestyrelsen. Bevirker at denne bliver mindre og derved kan forretningsudvalget nedlægges og alle beslutninger tages overordnet i selve landsbestyrelsen. Vil skabe et mere direkte og enkelt flow fra afdelingerne.

Selve lokalafdelingerne vil stadig have deres egen bestyrelse og bestemme over de lokale forhold.

I vedtægterne er det primært vores 3 pinde for optagelse i Marineforeningen, der skal ændres. Resultatet kan sikkert blive 2 pinde. Den ene, hvor det fremgår tilknytningen til søværnet, Marinehjemmeværnet. Den anden, hvor alle der har interesse i det Maritime Danmark kommer ind under.

I begge kriterier skelnes der ikke mellem mænd og kvinder - så også her bliver der ligestilling.

Det er fortsat således, at støtten til forsvaret, marinen og de maritime egenskaber bliver prioriteret.

Sidste væsentlige ting er selve navnet på foreningen. Der er kommet mange fantasifulde navne i forslag. I Frederikshavn går vi dog ind for, at navnet ikke ændres. Det skal stadig hedde Danmarks Marineforening og Marineforeningen generelt. De nye kriterier kan sagtens indeholdes i vores gamle hænderkronede navn

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig disse ovennævnte synspunkter og det er så dem, vi fra Frederikshavn Marineforening, vil bringe i spil. Så må vi se hvordan den endelige udformning bliver.

 

Efter generalforsamlingen afslutning gik vi over til kammeratlig samvær. Foreningen var vært ved en let anretning: Sild, Frikadeller med kartoffelsalat og sidst ost/kiks.

 

 

Frederikshavn Marineforening Søndergade 184, 9900 Frederikshavn Tlf. 20339099.

mail: marinestuen@mail.dk

Åbningstider: Hver Søndag kl. 1100-1500.

Samt vinterhalvåret okt. til udg. af mar.: Fredag kl. 1400-1700